10. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC – Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang – Lần 1 (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 124.54 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 93,069 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng
A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Na.

B. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Fe.

C. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Cu.

D. Kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr.

Câu 2: Công thức của axit panmitic là
A. C7H15COOH.           B. CH3COOH.              C. C15H31COOH.            D. HCOOH.

Câu 3: Hợp chất X (chứa vòng benzen) và có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 14 : 1 : 8. Đun nóng 2,76 gam X với 75 ml dung dịch KOH 1M (dư 25% so với lượng cần phản ứng) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được a gam chất rắn khan. Biết X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Giá trị của a là
A. 6,60.                    B. 6,24.                     C. 6,96.                  D. 5,04.

Câu 4: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho thanh Mg vào dung dịch CuCl2
(b) Thả viên Zn vào dung dịch H2SO4 loãng
(c) Cho dây Ag vào dung dịch HCl
(d) Cho thanh Fe vào dung dịch FeCl3
(e) Trộn bột Fe với bột S rồi đun nóng
Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là
A. 4.                  B. 2.                    C. 5.                  D. 3

Câu 5: Phát biểu nào  sau đây đúng?
A. Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn.

B. Saccarozơ có phản ứng tráng bạc.

C. Trong phân tử glucozơ có 2 nhóm ancol (OH).

D. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

Câu 6: Cho dung dịch chứa 0,1 mol glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3 trong NH3, thu được tối đa m gam Ag. Giá trị của m là
A. 10,8.              B. 32,4.               C. 21,6.           D. 5,4.

Câu 7: Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 46,0.                B. 36,8.                C. 18,4.                D. 23,0

Câu 8: Thủy phân 0,1 mol CH3COOCH3 bằng dung dịch chứa m gam NaOH vừa đủ. Giá trị của m là

A. 5,6.                 B. 4,0.              C. 2,0.                  D. 8,0.

Câu 9: Chất nào sau đây có phản ứng màu biure?
A. Gly-Ala.                 B. Ala-Gly.                 C. Gly-Gly.                 D. Ala-Ala-Gly.

Câu 10: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
A. Mg.                   B. Fe.                     C. Ag.                    D. Al.

Câu 11: Kim loại nào sau đây tác dụng mãnh liệt với nước ở nhiệt độ thường?
A. Na.                  B. Ag.                     C. Cu.                      D. Fe

Câu 12: Hòa tan hết 3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, MgO, Al2O3 cần vừa đủ 200ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,3M và HCl 0,4M, thu được 0,896 lít H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối trung hòa. Giá trị của m là
A. 10,64.                 B. 10,72.               C. 11,72.                 D. 11,60.

Câu 13: Cho m gam bột Zn vào 500ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24 M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là

A. 32,50.                 B. 48,75.                    C . 29,25.                             D. 20,80.

Câu 14: Chất nào sau đây là đipeptit?
A. Ala-Gly-Ala.                  B. Gly-Ala.                C. Gly-Ala-Ala.                D. Gly-Ala-Gly.

Câu 15: Cho dãy các kim loại: Na, Al, Cu, Fe, Ag. Trong các kim loại trên, số kim loại tác dụng với dung dịch HCl là
A. 2.                    B . 4.                        C. 3.                    D. 1

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc