13. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Hà Tĩnh (Lần 2) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 150.37 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 94,232 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat là
A. HCOOC2H5.             B. C2H5COOC2H5.                 C. C2H5COOCH3.               D. CH3COOCH3.

Câu 2: Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được oxit nào sau đây?
A. CaO.                 B. Al2O3.                 C. MgO.                 D. Fe2O3.
Câu 3: Công thức của axit oleic là
A. C17H33COOH.              B. C2H5COOH.               C. HCOOH.             D. CH3COOH.

Câu 4: Phân tử xenlulozơ được tạo nên từ nhiều gốc
A. α-fructozơ.               B. α-glucozơ.                  C. β-glucozơ.                D. β-fructozơ.

Câu 5: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Ag.                  B. Au.                        C. Cu.                      D. Al.

Câu 6: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. CuSO4.                 B. Zn(NO3)2.                 C. AgNO3.                  D. Fe2(SO4)3.

Câu 7: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?
A. Fructozơ.              B. Xenlulozơ.               C. Saccarozơ.                D. Mantozơ.

Câu 8: Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử

A. oxi.                  B. nitơ.                C. hidro.                   D. cacbon.

Câu 9: Amin nào sau đây là amin bậc 2?
A. C2H5NH2. B. C6H5NH2. C. (CH3)3N. D. (CH3)2NH.

Câu 10: Amino axit H2NCH2COOH có tên gọi là
A. lysin.               B. alanin.               C. glyxin.                  D. valin.

Câu 11: Số liên kết peptit trong phân tử Gly-Ala-Ala-Gly (mạch hở) là
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 12: Loại tơ nào sau đây được sản xuất từ xenlulozơ?
A. tơ visco.                       B. tơ nilon-6,6.                    C. tơ tằm.                    D. tơ capron.

Câu 13: Polime nào sau đây thuộc loại poliamit?
A. Tinh bột.                 B. Nilon-6,6.                   C. Polietilen.                   D. Poli(vinyl clorua).

Câu 14: Chất nào sau đây là chất điện ly yếu?
A. NaCl.             B. HCl.                 C. CH3COOH.                   D. KOH.

Câu 15: Công thức chung của este no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n-4O2 (n ≥ 3).                     B. CnH2n-2O2 (n ≥ 2).

C. CnH2nO2 (n ≥ 2).                        D. CnH2n+2O2 (n ≥ 3).

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc