17. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Lê Quý Đôn – Nam Định (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 138.42 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 99,820 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Chất nào sau đây là este?
A. CH3CHO.                 B. HCOOCH3.                C. HCOOH.                D. CH3OH.

Câu 2: Tên gọi của este có công thức cấu tạo HCOOC2H5 là
A. Etyl fomat.                B. Metyl axetat.                  C. Metyl fomat.                 D. Propyl axetat.

Câu 3: Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được sản phẩm là
A. glucozơ.              B. fructozơ.              C. axit gluconic.                   D. saccarozơ.

Câu 4: Để bảo vệ chân cầu bằng sắt ngâm trong nước sông, người ta gắn vào chân cầu (phần ngập trong nước) những thanh kim loại nào sau đây?
A. Pb.                     B. Cu.                   C. Zn.                 D. Sn.

Câu 5: Tên gọi của H2NCH2COOH là
A. axit glutamic.                 B. alanin.                   C. glyxin.                D. metylamin.

Câu 6: Trùng hợp chất nào sau đây thu được poli (vinyl clorua)?
A. CH2=CHCl.               B. ClCH=CHCl.                 C. Cl2C=CCl2.                 D. CH2=CH-CH2Cl.

Câu 7: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là
A. Dung dịch HCl.                       B. Dung dịch NaCl.

C. Dung dịch NaOH.                   D. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

Câu 8: Công thức cấu tạo của este tạo từ CH3COOH và C2H5OH là
A. CH3COOCH3.              B. HCOOC2H5.              C. C2H5COOCH3.               D. CH3COOC2H5.

Câu 9: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Tinh bột.                B. Polistiren.                 C. Polietilen.                 D. Polipropilen.

Câu 10: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu hơn Mg?
A. Ca.                  B. Na.                    C. K.                     D. Fe.

Câu 11: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
A. Tính bazơ.                      B. Tính axit.                      C. Tính oxi hóa.            D. Tính khử.

Câu 12: Tính chất vật lý nào sau đây là của este?
A. Hầu như không tan trong nước.                       B. Không bị thủy phân.

C. Tan tốt trong nước.                                           D . Các este đều không có mùi thơm.

Câu 13: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Mg.               B. Ag.               C. Al.             D. Fe.

Câu 14: Chất nào sau đây là amin bậc một?
A. CH3-NH-C2H5.            B. (CH3)3N.               C. C2H5-NH2.                 D. CH3-NH-CH3.

Câu 15: Glucozơ không phản ứng được với chất nào sau đây?
A. dung dịch AgNO3/NH3, t°                  B. H2 (xúc tác Ni, t°).

C. H2O (xúc tác H+, t°).                         D. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc