26. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Triệu Sơn 4 – Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 155.21 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 28,928 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là:
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.          B. dung dịch NaCl.        C. dung dịch HCl.           D. dung dịch NaOH.

Câu 2: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. xenlulozơ.           B. Glucozơ.              C. Saccarozơ.                D. Glixerol.

Câu 3: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, tạo ra glixerol và hai axit béo. Số đồng phân cấu tạo của X là
A. 2.              B. 5.              C. 3.                D. 4.

Câu 4: Cho các phát biểu sau:
(a) Al, Fe, Cr bị thụ động trong dung dịch HNO3, đặc nguội và H2SO4 đặc nguội
(b) Kim loại có tính chất hóa học đặc trưng là tính khử
(c) Ăn mòn hóa học có phát sinh dòng điện
(d) Điện phân dung dịch CuSO4 với các điện cực trơ thì ở anot xảy ra quá trình oxi hóa nước
Số phát biểu đúng là
A. 3.                 B. 4.                   C. 1.                  D. 2.

Câu 5: Este nào sau đây có mùi dứa?
A. Etyl axetat.                 B. Vinyl fomat.                    C. Etyl butirat.                   D. Isoamyl axetat.

Câu 6: Hòa tan m gam Al trong dung dịch HCl dư thu được 3,36 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 4,0.             B. 5,4.                 C. 4,8.                    D. 2,7.

Câu 7: Cho dãy chuyển hóa: Glyxin + HCl → X1; X1 + NaOH → X2. Vậy X2 là
A. H2NCH2COOH.                 B. ClH3NCH2COOH.          C. ClH3NCH2COONa.              D. H2NCH2COONa.

Câu 8: Polime nào sau đây không được dùng làm chất dẻo?
A. Poli(vinyl clorua).              B. Polibutađien.             C. Polietilen.             D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 9: Đốt cháy 5,55 gam 1 este no đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 5,88 lít khí O2 (đktc). Công thức của este là
A. C4H8O2.                   B. C5H10O2.                  C. C2H4O2.                D. C3H6O2.

Câu 10: Polime nào sau đây có nguồn gốc từ xenlulozơ?
A. Tơ nilon-6.               B. Tơ visco.                    C. Polietilen.                 D. Poli(vinyl clorua).

Câu 11: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tăm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tông hợp là
A. 4.                    B. 3.                        C. 5.                      D. 2.

Câu 12: Ở nhiệt độ cao, H2 không khử được oxit nào sau đây?
A. CuO.                  B. Fe2O3.                    C. FeO.                   D. MgO.

Câu 13: Công thức phân tử của axetanđehit là

A. C2H4O.                    B. CH2O2.                  C. C3H6O.                   D. C2H4O2.

Câu 14: Trong phân tử triolein có bao nhiêu liên kết pi?
A. 4.                B. 5.                    C. 6.                     D. 3.

Câu 15: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là
A. Cr.                     B. Sn.                         C. W.                    D. Hg.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc