4. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC – Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ – Lần 1 (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 216.42 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 69,489 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Chất nào sau đây có nhiều trong các loại quả xanh và hạt ngũ cốc
A. Saccarozơ.                 B. Glucozơ.                C. Xenlulozơ.                  D. Tinh bột.

Câu 2: Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ,sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 37,50 gam.                 B. 41,82 gam.                  C. 38,45 gam.              D. 40,42gam.

Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 2?
A. (CH3)3N.                 B. CH3NH2.                 C. C2H5NH2.                        D. CH3-NH-C2H5.

Câu 4: Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung dịch chứa các chất riêng biệt sau: (1) metylamin; (2)glyxin;(3) lysin; (4) axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là
A. 4.                  B. 1.                   C. 3.                   D. 2.

Câu 5: Este nào sau đây có thể được tạo ra từ ancol etylic bằng một phản ứng?
A. Vinyl fomat.               B. Metyl acrylat.                  C. Etyl fomat.              D. Metyl axetat.

Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Alanin + HCl → X; X + NaOH →Y. Chất Ylà chất nào sau đây?

A. NH2CH2CH2COOH.                              B. CH3CH(NH3Cl)COONa.

C. CH3CH(NH3Cl)COOH.                          D. CH3CH(NH2)COONa.

Câu 7: Cho các chất :H2NCH2COOH;CH3CH(NH2)COOH;HOOCCHCH2CH(NH2)COOH;H2N(CH2)4CH(NH2)COOH. Số chất làm quỳ tím ẩm chuyển màu là
A. 1.                 B. 2.                    C. 3.                          D. 4.

Câu 8: Số đồng phân amino axit ứng với công thức C3H7O2N là
A. 4.                B. 1.                     C. 2.                     D. 3.

Câu 9: Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH,vừa phản ứng được với dung dịch HCl?
A. 4                           B. 2.                    C. 1.                      D. 3.

Câu 10: Metyl propionat có công thức cấu tạo là
A. HCOOC2H5.              B. C2H5COOC2H5.                C. C2H5COOCH3.                D. CH3COOCH3.

Câu 11: Một este có công thức phân tử là C4H6O2, khi thuỷ phân trong môi trường axit thuđượcandehitaxetic. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là
A. CH3COOCH3.             B. CH3COOCH=CH2.               C. CH2=CHCOOCH3.              D. HCOOCH2CH=CH2.

Câu 12: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch kiềm cho 2 muối và nước?
A. HCOOC6H5.                B. C6H5COOCH3.                 C. CH3COOCH2C6H5.                    D. CH3COOCH3.

Câu 13: Chất nào sau đây là chất lỏng ở nhiệt độ thường?
A. Saccarorơ.                 B. Tristearin.                    C. Alanin.                  D. Anilin.

Câu 14: CH3NH2 và C6H5NH2 đều phản ứng với
A. dung dịch NaNO3.               B. dung dịch Br2/CCl4.              C. dung dịch NaOH.               D. dung dịch HCl.

Câu 15: Chất nào sau đây làm mất màu nước brom ở điều kiện thường?
A. CH3-CH3.              B. CH3COOH.                C. CH3CH=CH2.                 D. C2H5OH.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc