47. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Triệu Sơn 3 – Thanh Hóa (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 150.34 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 69,300 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị, không tan trong nước, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật. Chất X là
A. xenlulozơ.                B. saccarozơ                C. glucozơ.                    D. tinh bột.

Câu 2: Chất nào sau đây là đipeptit?
A. Ala-Gly-Gly.               B. Gly-Ala.                    C. Gly-Ala-Gly-Ala.                     D. Gly-Ala-Ala.

Câu 3: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Saccarozơ.                 B . Glucozơ.                  C. Tinh bột.                        D. Glixerol.

Câu 4: Cho 2 gam một ankin X phản ứng tối đa với 100 ml dung dịch Br2 1M. Công thức phân tử của X là
A. C5H8.                      B. C3H4.                   C. C2H2.                   D. C4H6.

Câu 5: Số nguyên tử cacbon trong phân tử tristearin là:
A. 57.                   B. 15.                   C. 16.                       D. 110.

Câu 6: Công thức phân tử của etylamin là
A. CH3NH2.                B. C2H5NH2.                   C. CH3-NH-CH3.                       D. C2H5-NH-CH3.

Câu 7: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là
A. Poli(vinyl clorua).               B. poli(etylen-terephtalat).              C. poliacrilonitrin.                 D. polietilen.

Câu 8: Cho 9,2 gam ancol etylic phản ứng với Na dư thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 11,2.                  B. 1,12                  C. 4,48.                  D. 2,24.

Câu 9: Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2 gam hỗn hợp etyl fomat và metyl axetat (tỉ lệ mol 1 : 1) trong dung dịch KOH lấy dư. Sau phản ứng thu được m gam muối khan. Giá trị m bằng
A. 27,30.                     B. 23,70.                       C. 22,50.                     D. 18,20.

Câu 10: Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C4H8O2 với dung dịch NaOH thu được CH3COONa. Công thức cấu tạo của X là:
A. HCOOCH.               B. C2H3COOCH3.                  C. CH3COOH.                   D. CH3COOC2H5.

Câu 11: Trong dãy đồng đẳng của metan, ankan nào có hàm lượng hiđro lớn nhất?
A. C6H14.                  B. CH4.                      C. C10H22.                D. C3H8.

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Dung dịch alanin không làm đổi màu quỳ tím.

B. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa trắng.

C. Dung dịch lysin làm xanh quỳ tím.

D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện màu vàng.

Câu 13: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?
A. Xenlulozơ.              B. Polibutadien.                 C. Polietilen.              D. Poli(vinyl clorua).

Câu 14: Nồng độ mol/l của ion Na+ trong dung dịch Na3PO4 0,2M là

A. 0,5M.                  B. 0,2M.                   C. 0,6M.                     D. 0,4M.

Câu 15: Cho P tác dụng với Ca thu được sản phẩm là
A. Ca2P3.                B. Ca3(PO4)2.                 C. CaP.                 D. Ca3P2.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc