51. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Trần Quốc Tuấn – Quảng Ngãi (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 133.69 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 68,169 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Công thức cấu tạo thu gọn của este phenyl axetat là
A. CH3COOC6H5.             B. HCOOC6H5.            C. C6H5COOCH3.              D. CH3COOC2H5.

Câu 2: Trong Bảng tuần hoàn, kim loại kiềm thổ ở nhóm
A. IIA.            B. IA.             C. VIA.             D. IIB.

Câu 3: Cacbohiđrat nào sau đây không tham gia phản ứng thuỷ phân?
A. Saccarozơ.          B. Xenlulozơ.               C. Glucozơ.            D. Tinh bột.

Câu 4: Một hợp chất của nhôm có tính chất lưỡng tính và kém bền nhiệt. Hợp chất đó là
A. Al2O3.             B. Al(OH)3.               C. Al2(SO4)3.                 D. AlCl3.

Câu 5:  Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?
A. Tơ visco.               B. Tơ nitron.             C. Tơ nilon-6,6.                D. Tơ tằm

Câu 6: Chất nào sau đây là este?
A. CH3CHO.              B. CH3COCH3.            C. CH3COOH.              D. CH3COOCH3.

Câu 7: Liên kết -CO-NH- giữa hai đơn vị α-amino axit được gọi là
A. liên kết Van der Waals.               B. liên kết peptit.               C. liên kết ion.               D. liên kết hiđro.

Câu 8: Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?
A. CH3-CH=CH2.          B. H2N-CH2-COOH.            C. CH2OH-CH2OH.              D. CH3COOC2H5.

Câu 9: Cho các kim loại: Fe, Cu, Mg, Ag. Kim loại có tính khử mạnh nhất là
A. Mg.                 B. Ag.                    C . Cu.                D. Fe.

Câu 10: Phản ứng nào sau đây không xảy ra?
A. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

B. Cu + 2AgNO3 →Cu(NO3)2 +2Ag

C. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

D. Fe + Fe2(SO4)3 →3FeSO4
Câu 11: Este X có công thức phân tử là C2H4O2. Tên của X là
A. metyl axetat.            B. etyl axetat.         C. metyl fomat.         D. etyl fomat.

Câu 12: Tính chất nào sau đây không thuộc tính chất vật lý chung của kim loại?
A. Có ánh kim.      B. Tính dẻo.         C. Dẫn điện.          D. Nhiệt độ nóng chảy cao.

Câu 13: Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, trong phân tử chứa đồng thời nhóm chức
A. -NH2 và -COOH.          B. -NH2 và -CHO.           C. -NH2 và -OH.             D. -OHvà -COOH.

Câu 14: Công thức phân tử của saccarozơ là
A. C6H12O6.             B. C6H10O5.            C. C12H22O11.             D. (C6H10O5)n.

Câu 15: Anilin là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp phẩm nhuộm. Công thức phân tử của anilin là
A. C6H5-NH2.                  B. CH3-NH2.             C. C2H5-NH2.              D. CH3-CH(NH2)-COOH

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc