57. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Ninh Bình (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 166.68 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 48,533 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Số nguyên tử cacbon trong phân tử alanin là:
A. 3.                B. 2.                C. 4.                 D. 5.

Câu 2: Trong phân tử Gly-Ala-Val-Lys thì amino axit đầu C là:
A. Gly.               B. Val.                 C. Lys.                D. Ala

Câu 3: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2.

B. Nicotin (có nhiều trong thuốc lá) có thể gây ung thư phổi.

C. Than hoạt tính có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc.

D. Khí SO2 là tác nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính.

Câu 4: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3?
A. Fe, Ni, Sn.              B. Al, Fe, CuO.                 C. Zn, Cu, Mg .                  D. Hg, Na, Ca.

Câu 5: Saccarozơ là một loại đisasaccarit có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Công thức phân tử của saccarozơ là:
A. (C6H10O5)n.                B. C12H22O11.                    C. C2H4O2.                D. C6H12O6.

Câu 6: Etyl propionat có mùi thơm quả dứa, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp. Etylpropionat được điều chế từ axit và ancol nào sau đây?
A. C2H5COOH, C2H5OH.                 B. CH3COOH, C2H5OH.

C. C2H5COOH, CH3OH.                   D. CH3COOH, CH3OH.

Câu 7: Loại polime nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ trong mạch polime?
A. Tơ nilon-6,6.                   B. Protein.                    C. Tơ olon.               D. Tơ lapsan.

Câu 8: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?
A. Alanin.                      B. Gly-Ala.                    C. Metylamin.                    D. Etyl fomat.

Câu 9: Cho luồng khí CO (dư) đi qua hỗn hợp các oxit Al2O3, CuO, MgO nung nóng ở nhiệt độ cao đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn gồm:
A. Al, Cu, MgO.                  B. Al2O3, Cu, MgO.                   C. Al2O3, Cu, Mg.                D. Al, Cu, Mg.

Câu 10: Cho dãy chuyển hóa sau: X + CO2 + H2O → Y; Y + NaOH →X. Công thức của X là:
A. NaHCO3.                B. Na2CO3.                C. Na2O.                  D. NaOH.
Câu 11: Số đồng phân este có công thức phân tử C3H6O2 là:
A. 1.                   B. 3.                    C. 2.                D. 4.

Câu 12: Để điều chế kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ người ta dùng phương pháp:
A. thủy luyện.                   B. điện phân nóng chảy.                    C. nhiệt luyện.                    D. điện phân dung dịch.

Câu 13: Trong y học, glucozơ là “biệt dược” có tên gọi là:
A. Đường mía.                B. Đường máu.                   C. Huyết tương.                 D. Huyết thanhngọt.

Câu 14: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Anilin.                     B. Lysin.                     C. Axit glutamic.                 D. Metylamin.

Câu 15: Ở nhiệt độ thường kim loại Na phản ứng với nước, thu được các sản phẩm là:
A. NaOH và O2.                B. Na2O và O2.                 C. NaOH và H2.                D. Na2Ovà H2.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc