65. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Hải Phòng (Lần 3) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 149.12 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 60,614 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P =31; S=32; Cl=35,5;   Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Câu 1: Để bảo ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người tagắnvàomặt ngoài của ống thép những khối kim loại
A. Zn.                         B. Cu.                   C. Na.                       D. Mg.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng.

A. Ở nhiệt độ thường, tristearin là chất rắn, triolein là chất lỏng

B. Trong phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, glucozơ là chất oxi hoá.

C. Alanin tác dụng với nước brom tạo kết tủa màu trắng.

D. Để rửa ống nghiệm có dính anilin có thể tráng ống nghiệm bằng dung dịch NaOH.

Câu 3: Chất nào sau đây được dùng để khử chua cho đất?
A. NaOH.                    B. KHSO4.                 C. CaO.                   D. CaSO4.

Câu 4: Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit panmitic và triglixerit X (tỉ lệ mol tương ứng là 1: 1: 2). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần và đủ 4,07 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho m gam E tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm glixerol và 47,08 gam hỗn hợp hai muối. Phần trăm khối lượng của X trong E là
A. 74,98%.                   B. 76,13%.                C. 75,57%.               D. 76,67%.

Câu 5: Kim loại nào sau đây không tan hết trong H2O dư?
A. Fe.                    B. K.                    C. Ba.                         D. Na.

Câu 6: Cho 0,032 mol Ba vào dung dịch chứa 0,16 mol CuSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa Y. Nung nóng Y ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 2,560.               B. 7,456.              C. 10,016.                  D. 12,800.

Câu 7: Cho 9,88 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Ag, Fe và Mg vào 750 ml dung dịch CuSO4 0,1M.Sau một thời gian, thu được dung dịch Y và 11,04 gam hỗn hợp kim loại Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được 2,688 lít khí SO2 (đktc). Cho 800 ml dung dịch NaOH0,2M vào Y, lọc lấy kết tủa rửa sạch, nung trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được 5,0 gamchất rắn. Phần trăm khối lượng của Ag trong X là
A. 21.                     B. 30.                  C. 65.                          D. 85.

Câu 8: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Na.                    B. Hg.                   C. Cr.                            D. Ag.

Câu 9: Cho a mol este E đơn chức tác dụng vừa đủ với 16 gam dung dịch NaOH10%, thu được18,40 gam dung dịch G chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 3,84.                    B. 2,72.                C. 4,44.                        D. 4,80.

Câu 10: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch Br2?
A. Tristearin.             B. Triolein.             C. Axit stearic.               D. Tripanmitin.

Câu 11: Hỗn hợp E gồm hai este no, mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol; MX<MY<246). Đốt cháy hoàn toàn 9,38 gam E thu được 0,32 mol CO2 và 0,21 mol H2O. Thủy phân gam E bằng dung dịch NaOH, thu được một ancol Z và hỗn hợp T gồm các muối của axit cacboxylic. Đốt cháy toàn bộ T, thu được H2O, Na2CO3 và 0,08 mol CO2. Số nguyên tử hiđro trong phân tử Y là

A. 6.                          B. 10.                   C. 8.                      D. 12.

Câu 12: Cho các kim loại sau: Na, Fe, Cu, Ca, K và Mg. Số kim loại có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là
A. 1.                           B. 2.                       C. 3.                        D. 4.

Câu 13: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là
A. phản ứng trung hòa.                     B. phản ứng xà phòng hóa.

C. phản ứng hiđrat hóa.                    D. phản ứng este hóa.

Câu 14: Phân tử khối của Gly-Ala-Ala là
A. 199.                     B. 253.                      C. 181.                          D. 217.

Câu 15: Ở nhiệt độ cao, Al(OH)3 bị phân hủy thành
A. H2O và Al.               B. H2O và Al2O3.              C. O2 và AlH3.             D. H2 và Al2O3.-,38

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc