81. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Nam Định (Học kỳ 2) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 247.56 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 41,524 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Cho nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P =31; S=32; Cl=35,5;    Br = 80; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; I = 127; Ba = 137.

Câu 1: Cho dãy các kim loại sau: Na, Al, Fe, W. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là
A. W.                       B. Na.                      C. Fe.                         D. Al.

Câu 2: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng toàn phần?
A. NaCl.                 B. K2SO4.               C. HCl.                       D. Na2CO3.

Câu 3: Tro thực vật được sử dụng như một loại phân kali vì trong thành phần có chứa kali cacbonat.Công thức của kali cacbonat là
A. KHCO3.            B. K2CO3.               C. KNO3.                     D. Na2CO3.

Câu 4: Dung dịch chất nào sau đây có môi trường axit?
A. HCl.                   B. Na2CO3.            C. KOH.                       D. NaCl.

Câu 5: Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử benzyl axetat là
A. 8.                       B. 10.                       C. 7.                            D. 9.

Câu 6: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. Lysin.                B. Valin.                   C. Axit glutamic.           D. Glyxin.

Câu 7: Polime nào sau đây được dùng làm nguyên liệu để sản xuất chất dẻo?
A. Poliacrilonitrin.                                 B. Poli(hexametylen ađipamit).

C. Polibutađien.                                   D. Polistiren.

Câu 8: Ở điều kiện thường, chất X là chất khí không màu, không mùi, hơi nhẹ hơn không khí. Khi hóa lỏng ở nhiệt độ thấp, chất X được dùng để bảo quản máu và các mẫu vật sinh học. Chất X là
A. CO.                       B. CO2.                   C. N2.                            D. NH3.

Câu 9: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?
A. Xenlulozơ.            B. Glucozơ.             C. Saccarozơ .              D. Fructozơ.

Câu 10: Công thức hóa học của sắt(III) hiđroxit là
A. Fe(OH)2 .            B. FeO.                      C. Fe(OH)3.                  D. Fe2O3.

Câu 11: Chất nào sau đây thuộc loại chất béo?
A. C3H5(OH)3.                                  B. C17H31COOH.

C. (C15H31COO)3C3H5.                  D. (C17H35COO)2C2H4.

Câu 12: Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol etylic với axit fomic (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng),este thu được có công thức phân tử là
A. C4H6O2.               B. C2H4O2.                  C. C3H6O2.                   D. C4H8O2.

Câu 13: Kim loại nhôm phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?
A. NaCl.               B. H2SO4 đặc nguội.              C. NaOH.                    D. KNO3.

Câu 14: Chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?
A. Gly-Gly.             B. Ala-Ala-Ala-Ala.              C. Val-Ala-Val.               D. Gly-Ala-Val.

Câu 15: Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH?
A. KNO3.               B. HCl.                   C. FeCl2.                     D. CO2.

Câu 16: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí H2?
A. Cu.                  B. Mg(OH)2.                C. BaO.                    D. Mg.

Câu 17: Kim loại Fe tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây?
A. HNO3 đặc, nguội.                           B. H2SO4 đặc, nguội.

C. HCl đặc, nguội.                               D. Zn(NO3)2.

Câu 18: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Cu.                 B. Mg.                        C. Al.                            D. Na.

Câu 19: Chất ứng với công thức phân tử nào sau đây thuộc dãy đồng đẳng của metan?
A. C4H8.              B. C4H10.                    C. C4H6.                    D. C4H4.

Câu 20: Cho dãy các chất sau: lysin, metylamin, anilin, Gly-Ala. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 2.                      B. 4.                        C. 1.                             D. 3.

Câu 21: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra quá trình ăn mòn điện hóa học?
A. Cho đinh sắt vào dung dịch đồng sunfat.       B. Nhúng dây đồng vào dung dịch sắt(III) clorua.

C. Cho mẩu natri vào dung dịch kẽm clorua.      D. Đốt dây sắt trong bình chứa khí clo.

Câu 22: Cho bột Fe vào dung dịch AgNO3, sau phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn gồm hai kim loạivà dung dịch X. Chất tan trong X là
A. Fe(NO3)2, AgNO3.                           B. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)3, AgNO3.                           D. Fe(NO3)2.

Câu 23: Thủy phân este X trong môi trường axit, thu được ancol Y và axit cacboxylic Z. Từ Y có thể điều chế trực tiếp được Z. Chất X có thể ứng với công thức cấu tạo nào sau đây?
A. HCOOCH2CH3.                                    B. HCOOCH2CH2CH3.

C. CH3COOCH=CH2.                              D. CH3COOCH3.

Câu 24: Cho dãy các chất sau: Fe3O4, Fe(NO3)2, FeCl3, FeS. Số chất trong dãy tác dụng với dungdịchHCl là
A. 1.                          B. 3.                     C. 4.                        D. 2.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc