90. Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm – Quảng Nam (Lần 1) (File word có lời giải)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 166.55 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 57,743 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng tạm thời của nước cứng?
A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2.                                  B. NaNO3, KHCO3.

C. NaHCO3, KHCO3.                                             D. CaCl2, MgSO4.

Câu 2: Chất nào sau đây tan hết trong kiềm dư?
A. Fe.                     B. MgO.                       C. Al.                   D. CaCO3.

Câu 3: Dung dịch Al(NO3)3 không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. Ba(OH)2.                B. NH3.                   C. NaOH.                    D. HCl.

Câu 4: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?
A. MgCl2.                 B. FeCl3.                       C. AgNO3.                   D. CuSO4.

Câu 5: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?
A. Fe.                       B. Au.                         C. Ag.                       D. Cu.

Câu 6: Nhiệt phân Fe(OH)3 đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là?
A. Fe3O4.                       B. FeO.                        C. Fe.                  D. Fe2O3.

Câu 7: Chất nào sau đây không phải chất điện li?
A. NH2CH2COOH.                       B. H2O.                   C. C6H5ONa.                     D. CH3COOCH3.

Câu 8: Chất nào sau đây không có phản ứng tráng bạc?
A. Anđehit axetic.                    B. Saccarozơ.                  C. Etyl fomat.                         D. Glucozơ.

Câu 9: Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. AlCl3.                        B. Na2CO3.                           C. NaHSO4.                         D. NaHCO3.

Câu 10: Polime nào sau đây được dùng làm cao su?
A. Polietilen.                    B. Poli(vinyl clorua).                     C. Poliisopren.                    D. Poli(metyl metacrylat).

Câu 11: Fomon là dung dịch có tính sát trùng cao, trong y học nó được dùng để bảo vệ các mẫu vật, ướp xác,…. Fomon là dung dịch của chất nào sau đây?
A. C2H5OH.                     B . HCOOH.                       C. HCHO.                       D. CH3COOH.

Câu 12: Hòa tan 13,4 gam hỗn hợp gồm MgO và Al trong dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 6,72lítH2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là:
A. 67,3. B. 58,2. C. 45,7. D. 26,7.
 Câu 13: Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất và được ứng dụng làm nhiệt kế?

A. Li.                   B. Cs.                      C. Ag.                     D. Hg.

Câu 14: Kim loại nào sau đây chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân?
A. Ca.                B. Fe.                        C. Ag                 D. Cu.

Câu 15: Đun nóng tristearin trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được glixerol và:
A. C17H35COONa.               B. C15H31COONa.                C. C17H31COONa.                D. C17H33COONa

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc