ĐỀ DỰ ĐOÁN MINH HỌA BGD ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2022 Đề số 4

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 1.31 MB
✅ Lượt xem: ⭐ 13,925 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán được các thầy cô dự đoán minh họa.

Câu 1: Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
A. 3 y  x  x 1. B. 3 y  x 3x 1. C. 4 2
y  x  x 1. D. 3 yx3x1.

Câu 2: Số điểm cực trị của hàm số
3 2
y  x  3x 1 là
A. 0 . B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 3: Cho dãy số un  có số hạng tổng quát 2 3 n u   n  với * n. Số hạng 5 ubằngA. 10 . B. 7. C. 13 . D. 5.

Câu 4: Thể tích khối chóp có diện tích đáy
2 2a và chiều cao 4a bằng
A. 3 8a . B. 3 8
3
 a
. C. 3 8
3
a
. D. 3 8a.

Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng
3 1 2:
3 1 2
x y z d    

. Vectơ nào dưới đâykhôngphải là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?
A. b  (3;1;2) 
. B. a  (3;1;2) 
. C. d  (9;3;6) 
. D. c(6;2;4).

Câu 6: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (1;) . B. (0;1) . C. 1
;0
2
 
 
 
. D. 1; 2.

Câu 7: Cho hàm số y  f (x) liên tục trên (a;b) . Hình phẳng được giới hạn bởi đồthị hàmsốy  f (x) , trục Ox và các đường thẳng x  a, x  b (a  b) có diện tích là
A. ( )dx
b
a
f x

. B. ( )dx
b
a
f x

. C. 2 ( )dx
b
a
f x

. D. ()dxb
a f x.

Câu 8: Cho tập X có 2022 phần tử phân biệt, số các hoán vị của tập Xlà
A. 4044 . B. 2022!. C. 2022 2 . D. 2 2022.

Câu 9: Cho hàm số 2 1
1
x
y
x 


. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là đường thẳng có phươngtrìnhA. y  1 . B. x  1 . C. x  2 . D. y2.

Câu 10: Gọi 1 2 z ,z là hai nghiệm phức của phương trình
2 z  2 z  2  0 . Khi đó 1 2 z zbằngA. 1. B. 2. C. 1. D. 2.

Câu 11: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng (Oyz)
A. y  0 . B. z  0 . C. x  0 . D. yz0.

Câu 12: Với a, b là các số thực dương tùy ý và a  1 , log 3 a b bằng
A. 3loga b. B. 1
log
3
a  b . C. 1
log
3
a b . D. 3logab.

Câu 13: Nếu
 
3
1
f x dx  5 
và  
5
3
f x dx  2 
thì
 
5
1
f x dx

bằng
A. 3. B. 3. C. 1. D. 1.

Câu 14: Tập xác định D của hàm số y  log (x  ). 2021 2022
A. D0;. B. D2022;. C. D2021;. D. D2022;.

Câu 15: Cho số phức z  4  6i . Phần ảo của số phức z là
A. 6. B. 6i . C. 4. D. 4.

Câu 16: Cho hàm số Fx có đạo hàm   1
2 1
F x
x
 

với mọi 1
2
x  và F13thì giá trị củaF5bằng
A. 3ln 3 B. 3 ln 3 C. 3 ln 3 D. 3ln9.

Câu 17: Cho số phức z 13i . Khi đó z bằng
A. 2. B. 2 2 . C. 4. D. 10.

Câu 18: Cho tứ diện ABCD đều có tất cả các cạnh bằng a. Côsin góc giữa ABvới mặt phẳngBCD bằng
A. 3
3
. B. 3
2
. C. 3
6
. D. 34.

Câu 19: Cho avà b là hai số thực dương thỏa mãn 4 2 6log a4log b3. Giá trị của 34PabbằngA. 4. B. 8. C. 2. D. 16.

Câu 20: Cho tam giác đều SAB có các cạnh bằng a. Gọi Mlà trung điểm của ABchiều caohcủakhốinón tạo thành khi tam giác SAB quay quanh cạnh SMbằng
A. 3
3
a
. B. 2
a
. C. 3
a
. D. 32a.
File pdf có lời giải.
Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF