Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 – Môn HÓA HỌC – Đề 1

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 265.62 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 46,550 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1. Chất nào sau đây không phải là chất điện li?
A. C2H5OH.                    B. FeCl3.                     C. HNO3.                       D. NaCl.

Câu 2. Aminoaxit nào sau đây có 2 nhóm amino (NH2) trong phân tử là
A. Valin.                  B. Glyxin.                           C. Alanin.                      D. Lysin.

Câu 3. Kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn?
A. Al.                      B. Li.                          C. Fe.                      D. Ba.

Câu 4. Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc thường sinh ra khí nitơ đioxit có màu nâu đỏ, độc và gây ô nhiễm môi trường. Công thức hóa học của nitơ đioxit là
A. N2O5.                      B. NO.                          C. N2O.                 D. NO2.

Câu 5. Polime nào sau đây có công thức (CH2 2 – CH )n?
A. Cao su buna.                    B. Polietilen.                         C. Polipropilen.                   D. Poli(vinyl clorua).

Câu 6. Cho chất X tác dụng với HCl trong dung dịch tạo ra khí H2. Chất X là
A. NaHCO3.                    B. Mg.                    C. CaCO3.                   D. Mg(OH)2.

Câu 7. Số nguyên tử oxi có trong phân tử tripanmitin là
A. 3.                     B. 2.                        C. 4.                        D. 6.

Câu 8. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Au .                   B. Ca.                         C. Na.                        D. Mg.

Câu 9. Số oxi hóa của sắt trong hợp chất FeS là
A. +1.                      B. +2.                        C. +3.                            D. +6.

Câu 10. Chất nào sau đây có tham gia phản ứng tráng gương?
A. C2H5OH.               B. CH3COOCH3.                  C. HCHO.                   D. CH3COOH.

Câu 11. X là kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại. Xlà
A. Fe.                             B. W.                         C. Cu.                                  D. Cr.

Câu 12. Kim loại Fe tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây?
A. Zn(NO3)2.                 B. NaOH.                     C. H2SO4 đặc, nguội.                       D. HCl.

Câu 13. Ở nhiệt độ cao, nhôm khử được oxit kim loại nào sau đây?
A. Na2O.                       B. MgO.                       C. BaO.                  D. Fe2O3.

Câu 14. Este etyl fomat có công thức cấu tạo là
A. CH3COOCH3.                  B. HCOOC2H5.                   C. HCOOCH=CH2.               . HCOOCH3.

Câu 15. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?
A. Axit axetic.                 B. Metylamin .                  C. Axit glutamic.                    D. Glucozơ.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc