Đề phát triển theo cấu trúc ma trận minh họa BGD năm 2022 – Môn HÓA HỌC – Đề 6

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ DOC
✅ Dung lượng: ⭐ 314.91 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 96,848 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Câu 1. Axit nào sau đây là chất điện li mạnh?
A. HF.                  B. K2SO4.                 C. HNO2.                  D. CH3COOH.

Câu 2. Chất nào dưới đây thuộc loại este?
A. HCOOCH3.         B. C2H5OH.           C. HCHO.          D. CH3COOH.

Câu 3. Hợp chất nào sau đây là hợp chất của kim loại kiềm thổ?
A. Na2CO3.             B. KNO3.                  C. NaCl.            D. CaCO3.

Câu 4. Khí sunfurơ là một trong những chất gây ra mưa axit ăn mòn các công trình, phá hoại cây cối. Công thức của khí sunfurơ là
A. CO2.                  B. H2S.                  C. CO.                     D. SO2.

Câu 5. Polime nào sau đây có tên gọi khác là cao su buna?
A. Poli(vinyl clorua).              B. Polietilen.               C. Polipropilen.                      D. Polibutađien.

Câu 6. Kim loại Al và Cu đều tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. HNO3 loãng.                   B. NaOH.                      C. H2SO4 đặc, nguội.                 D. HCl.

Câu 7. Axit nào sau đây không phải là axit béo?
A. Axit stearic.                B. Axit oleic.               C. Axit glutamic.               D. Axit panmitic.

Câu 8. Trong dung dịch, ion Fe2+ bị khử bởi kim loại nào trong các kim loại sau?
A. Mg.                          B. Na.                      C. Ag.                       D. Cu.

Câu 9. Công thức hóa học của nhôm hiđroxit là
A. AlCl3.                  B. Al2O3.                   C . Al(OH)3.                 D. Al(NO3)3.

Câu 10. Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm hóa đỏ?
A. Phenol.                  B. Ancol etylic.                   C. Anđehit axetic.               D. Axit fomic.

Câu 11. Các kim loại kiềm như Na, K chỉ được điều chế bằng phương pháp nào?
A. Nhiệt luyện.              B. Điện phân nóng chảy.         C. Thủy luyện.            D. Điện phân dung dịch.

Câu 12. Kim loại nào sau đây là thành phần chính của gang và thép?
A. Cr.                             B. Fe.                       C. Cu.                  D. W.

Câu 13. Kim loại nào sau đây mềm như sáp, dùng dao cắt được dễ dàng?
A. Cu.                         B. Na.                 C. W.                    D. Cr.

Câu 14. Phân tử chất nào sau đây không chứa nguyên tử nitơ?
A. Anilin.                   B. Hemoglobin.                       C. Gly-Ala.                D. Xenlulozơ.

Câu 15. Amino axit nào sau đây có mạch cacbon phân nhánh?
A. Glyxin.                  B. Lysin.                    C. Valin.                 D. Alanin

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF

Link tải file Gốc