Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 – Môn HÓA HỌC ĐỀ SỐ 15 (Theo ĐHQGHN-10)

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 534.85 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 94,878 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử soạn theo hướng đánh giá năng lực năm 2021-2022 môn Hóa học ( Theo ĐHQGHN)

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực, giúp các bạn có thể xác định được năng lực của mình.

Câu 1(VDC): Hỗn hợp A gồm 3 chất X, Y, Z là 3 hiđrocacbon mạch hở có cùng công thức đơn giản
nhất (theo thứ tự tăng dần về số nguyên tử cacbon), trong đó C chiếm 92,31% về khối lượng. Khi đốt
cháy 0,01 mol chất Z thu được không quá 2,75 gam CO2. Cho 3,12 gam hỗn hợp A (có số mol các chất
bằng nhau) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được tối đa m gam kết tủa. Giá trị của m là
(cho NTK: H = 1; C = 12; O = 16; Ag = 108)
A. 13,82.              B. 11,68.              C. 15,96.                D. 7,98.
Câu 2(VD): Muối Mohr là một muối kép ngậm 6 phân tử nước được tạo thành từ hỗn hợp đồng mol
sắt(II) sunfat ngậm 7 phân tử nước và amoni sunfat khan.FeSO4.7H2O + (NH4)2SO4 → FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O + H2O Cho độ tan của muối Mohr ở 200C là 26,9 g/100 g H2O và ở 800C là 73,0 g/100g H2O. Tính khối lượng
của muối sắt(II) sunfat ngậm 7 nước cần thiết để tạo thành dung dịch muối Mohr bão hòa 800C, sau khi làm nguội dung dịch này xuống 200C để thu được 100 gam muối Mohr tinh thể và dung dịch bão hòa. Giả thiết trong quá trình kết tinh nước bay hơi không đáng kể.
A. 213,2 gam.           B. 132,1 gam.             C. 321,1 gam.                  D. 112,3 gam.
Câu 3(VD): Để ác định hàm lượng FeCO3 trong qu ng iđerit, ngư i ta làm như sau: C n ,6 gam m u qu ng, chế hóa nó theo một quy tr nh hợp l , thu được FeSO4 trong môi trư ng H2SO4 lo ng. Chu n độ dung dịch thu được bằng dung dịch chu n KMnO4 , 5M th d ng vừa hết 5, ml. Phần trăm theo khối lượng của FeCO3 là
A. 12,18%.                B. 24,26%.                C. 60,90%.                 D. 30,45%.
Câu 4(VD): Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2) tác dụng với dung dịch chứa , mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ tím t m ướt và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 5,7.                    B. 21,8.                  C. 12,5.                        D. 15,5.
Câu 5(VD): Tiến hành thí nghiệm phản ứng màu biure theo các bước sau đ y:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm 0,5 ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng gà ho c trứng vịt), cho tiếp
1 – ml nước cất, lắc đều ống nghiệm.
Bước 2: Cho tiếp 1 – 2 ml dung dịch NaOH 3 % (đ c) và 1 – 2 giọt dung dịch CuSO4 2% vào rồi lắc ống
nghiệm.
Bước 3: ể yên ống nghiệm 2 – 3 phút.
Cho các phát biểu sau:
(1) Sau bước 1 ta thu được dung dịch protein.
Thư viện tải đề thi tài liệu THPT Miễn phí https://dethichonloc.com/
Trang 2
(2) Thí nghiệm này có thể tiến hành ở điều kiện thư ng và không cần đun nóng.
(3) Sau bước 2, dung dịch ban đầu xuất hiện màu xanh tím.
(4) Sau bước 3, màu anh t m đậm dần rồi biến mất.
(5) Phản ứng màu biure xảy ra thuận lợi trong môi trư ng kiềm.
(6) Có thể thay lòng trắng trứng gà ho c vịt bằng dầu ăn.
Số phát biểu đúng là
A. 4.                  B. 2.                        C. 3.                      D. 5.
Câu 6(TH): Cho sơ đồ sau: CH4 → X → Y → Z → Cao su buna. Tên gọi của X, Y, Z trong sơ đồ trên
lần lượt là:
A. axetilen, etanol, buta-1,3-đien.                B. etilen, vinyl axetilen, buta-1,3-đien.
C. anđehit a etic, etanol, buta-1,3-đien.      D. axetilen, vinyl axetilen, buta-1,3-đien.
Câu 7(VD): Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2 thu được hỗn hợp khí
X (tỉ khối hơi của X so với khí H2 bằng 18,8). Tính khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu?
A. 8,60 gam. B            . 20,50 gam.                  C. 11,28 gam.                D. 9,4 gam.
Câu 8(TH): Cho 3 dung dịch loãng có cùng nồng độ: Ba(OH)2, NH3, KOH, KCl. Dung dịch có giá trị
pH lớn nhất là
A. KCl.                 B. NH3.                  C. KOH.                  D. Ba(OH)2.
Câu 9(TH): Cho cân bằng hóa học sau trong bình kín: 2NO2(k) ⇄ N2O4(k) ; ΔH < (n u đỏ) (không
màu). Phát biểu nào sau đ y đúng?
A. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, khi tăng nhiệt độ của b nh th màu n u đỏ đậm dần.
B. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, khi tăng nhiệt độ của b nh th màu n u đỏ nhạt dần.
C. Phản ứng thuận thu nhiệt, khi tăng nhiệt độ của b nh th màu n u đỏ đậm dần.
D. Phản ứng thuận thu nhiệt, khi tăng nhiệt độ của b nh th màu n u đỏ nhạt dần.
Câu 10(VDC): Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều có bốn liên kết pi (π) trong ph n tử, trong đó có
một este đơn chức là este của axit metacrylic và hai este hai chức là đồng phân của nhau. ốt cháy hoàn
toàn 12,22 gam E bằng O2, thu được 0,37 mol H2O. M t khác, cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với 234
ml dung dịch NaOH ,5M, thu được hỗn hợp X gồm các muối của các axit cacboxylic không no, có cùng
số nguyên tử cacbon trong phân tử; hai ancol không no, đơn chức có khối lượng m1 gam và một ancol no,
đơn chức có khối lượng m2 gam. Tỉ lệ m1 : m2 là bao nhiêu?
Đáp án: ……………………………………………

 

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF