Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC – Penbook Hocmai đề 18

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 586.31 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 54,416 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của Penbook Hocmai

Câu 1. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi

 1. tạo thành chất kết tủa.                                             B. tạo thành chất khí.
 2. tạo thành chất điện li yếu.                                        D. có ít nhất một trong 3 điều kiện trên.

Câu 2. Phần đạm urê thường chỉ chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ cung cấp 70 kg N là

 1. 152,2         B. 145,5                            C. 160,9                            D. 200,0

Câu 3. A là dẫn xuất benzen có công thức nguyên Cn . 1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2

(dung dịch). Vậy A là

 1. etyl benzen.           B. metyl benzen.               C. vinyl benzen.               D. ankyl benzen.

Câu 4. Một loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O, 10,98% CaO, 70,59% SiO2 về khối lượng.

Thành phẩn của thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là

 1. K2O.CaO.4SiO2                                           B. K2O.2CaO.6SiO2
 2. K2O.CaO.6SiO2                                           D. K2O.3CaO.8SiO2

Câu 5. Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?

 1. 2.                  B. 3.                                  C. 4.                                  D. 5.

Câu 6. Si phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây trong điều kiện thích hợp?

 1. CuSO4, SiO2, H2SO4 loãng.                  B. F2, Mg, NaOH.
 2. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH.                    D. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl.

Câu 7. Khi đốt 0,1 mol chất X (dẫn xuất của benzen), khối lượng CO2 thu được nhỏ hơn 35,2g. Biết 1 mol X chỉ tác dụng với 1 mol NaOH. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

 1. HOCH2C6H4COOH.                                               B. C H6    4 OH2 .
 2. HOC6H4CH2OH.                                           D. C2H5C6H4OH.

Câu 8. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với           A. kim loại Na.

 1. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.
 2. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.
 3. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

Câu 9. Khi cho metylamin và anilin lần lượt tác dụng với HBr và dung dịch Br2 sẽ thu được kết quả nào dưới đây?

 1. Cả metylamin và anilin đều tác dụng với cả HBr và Br2 cho kết tủa trắng.
 2. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin chỉ tác dụng được dung dịch Br2.
 3. Metylamin chỉ tác dụng với HBr còn anilin tác dụng với cả dung dịch HBr và dung dịch Br2.
 4. Cả metylamin và anilin đều chỉ tác dụng với HBr n

Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng khi xảy ra phản ứng giữa các chất trong mỗi ống nghiệm được mô tả trên hình vẽ bên?

 1. Miếng bông trên miệng ống nghiệm 1 dần mất màu hồng.
 2. Dung dịch trong cả hai ống nghiệm đều có màu xanh.
 3. Miếng bông trên miệng ở cả hai ống nghiệm đều không màu.
 4. Miếng bông trên miệng ống nghiệm 2 dần mất màu hồng.

Câu 11. Các amino axit no có thể phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?  A. Dung dịch Na2SO4, dung dịch HNO3, CH3OH, dung dịch brom.

 1. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, CH3OH, dung dịch brom.
 2. Dung dịch NaOH, dung dịch HCl, C2H5
 3. Dung dịch H2SO4, dung dịch HNO3, CH3OC2H5, dung dịch thuốc tím.

Câu 12. Cho các sơ đồ phản ứng sau:

 • X (dư) + Ba(OH)2 → Y + z
 • X + Ba(OH)2 (dư) → Y + T + H2

Biết các phản ứng đều xảy ra trong dung dịch và chất Y tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng. Hai chất nào sau đây đều thỏa mãn tính chất của X?

 1. AlCl3, Al2(SO4)3.                                           B. Al(NO3)3, Al2(SO4)3.
 2. Al(NO3)3, Al(OH)3.                                           D. AlCl3, Al(NO3)3.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây không đúng?

 1. Thuỷ phân protein bằng axit hoặc kiềm khi đun nóng sẽ cho 1 hỗn hợp các muối của amino axit
 2. Phân tử khối của một amino axit (gồm 1 chức –NH2 và 1 chức –COOH) luôn là số lẻ.
 3. Các amino axit đều tan trong nước.
 4. Dung dịch amino axit không làm giấy quỳ đổi màu.

Câu 14. Cho các phát biểu sau:

1 Kim loại Cu khử được ion Fe2 trong dung dịch.

2 Thạch cao nung được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương, làm phấn viết bảng,….

3 Khi cho CrO3 tác dụng với nước tạo thành dung dịch chứa hai axit.

4 Al(OH)3 vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với dung dịch HCl.

5 Để dây thép ngoài không khí ẩm, sau một thời gian thấy dây thép bị ăn mòn điện hoá.

Số phát biểu đúng là

 1. 4.            B. 5.                                  C. 2.                                  D. 3.

Câu 15. Hợp chất X là một -amino axit. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl

0,125M, sau đó đem cô cạn dung dịch thu được 1,835 gam muối. Phân tử khối của X là.

 1. 174.        B. 147.                              C. 197.                              D. 187.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF