Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC – Penbook Hocmai đề 7

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 610.81 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 39,683 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của Penbook Hocmai

Câu 1. Cho các chất sau: axetilen, metanal, axit fomic, metyl fomat, glixerol, saccarozơ, metyl acrylat, vinyl axetat, triolein, fructozơ, glucozơ. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch nước brom là

 1. 9.                                B. 7.                                  C. 6.                                  D. 8.

Câu 2. Cho các nhận xét sau đây:

 • Trong phản ứng với H2 (xúc tác Ni, t), glucozo đóng vai trò là chất oxi hóa.
 • Tơ nilon-6,6 còn được gọi là polipeptit.
 • Đốt cháy este no, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2
 • Chất béo còn được dùng trong sản xuất một số thực phẩm như mì sợi, đồ hộp.
 • Trong phân tử các α-aminoaxit chỉ có 1 nhóm amino.

(g) Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.

Số nhận xét đúng là

 A. 2                                      B. 3                                   C. 4                                   D. 5

Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn 0,26 mol hỗn hợp X (gồm etyl axetat, metyl acrylate và 2 hidrocacbon mạch hở) cần vừa đủ 0,79 mol O2 tạo ra CO2 và 10,44g H2O. Nếu cho 0,26 mol X vào dung dịch Br2 thì số mol

Br2 tối đa phản ứng là      
 A. 0,16 mol B. 0,18 mol C. 0,21 mol D. 0,19 mol

Câu 4. Amino axit X có công thức H2N-R(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào V lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch gồm: NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

 1. 10,526%.               B. 10,867%.                      C. 11,966%.                      D. 9,524%.

Câu 5. Hòa tan hoàn toàn 15,4 gam hỗn hợp Mg và Zn trong dung dịch HCl dư thấy có 0,6 gam khí H2 bay ra. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là

 1. 36,7 gam              B. 35,7 gam                       C. 63,7 gam                      D. 53,7 gam

Câu 6. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic và metyl acrylat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,98 gam. Giá trị của m là

 1. 2,95.                        B. 2,54.                             C. 1,30.                             D. 2,66.

Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một amin no, mạch hở X (X có nguyên tử C lớn hơn 1) bằng oxi vừa đủ thu được 1,05 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư), số mol HCl phản ứng là

 1. 0,5                          B. 0,55                              C. 0,6                                D. 0,45

Câu 8. Dung dịch X gồm NaOH x mol/l và Ba(OH)2 y mol/l và dung dịch Y gồm NaOH y mol/l và Ba(OH)2 x mol/l. Hấp thụ hết 0,04 mol CO2 vào 200 ml dung dịch X, thu được dung dịch M và 1,97 gam kết tủa. Nếu hấp thụ hết 0,0325 mol CO2 vào 200 ml dung dịch Y thì thu được dung dịch N và 1,4775 gam kết tủa. Biết hai dung dịch M và N phản ứng với dung dịch KHSO4 đều sinh ra kết tủa trắng, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x và y lần lượt là

 1. 0,1 và 0,075                     B. 0,05 và 0,1                    C. 0,075 và 0,1                 D. 0,1 và 0,05

Câu 9. Trong các thí nghiệm sau:

 • Cho SiO2 tác dụng với axit HF.
 • Cho khí SO2 tác dụng với khí H2
 • Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.
 • Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.
 • Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.
 • Cho khí O3 tác dụng với Ag.
 • Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng
 • Điện phân dung dịch Cu(NO3)2
 • Cho Na vào dung dịch FeCl3
 • Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

 1. 8.                  B. 9.                                  C. 6.                                  D. 7.

Câu 10. Hỗn hợp X gồm axit oleic và triglixerit Y (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3). Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X cần vừa đủ 2,82 mol O2, thu được 2,01 mol CO2 và 1,84 mol H2O. Mặt khác a gam X trên tác dụng tối đa với 0,165 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

 1. 46,98              B. 49,68                            C. 62,64                            D. 31,32

Câu 11. Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3), biết X là hợp chất hữu cơ đa chức. Cho 3,86 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,06 mol hai chất khí (có tỉ lệ mol 1 : 5, X và Y đều tạo khí làm xanh quỳ tím ẩm, 2 chất khí hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 1. 5,92.                     B. 4,68.                             C. 2,26.                             D. 3,46.

Câu 12. Để hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 11,6 gam Fe3O4 cần dùng tối thiểu V ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 vào dư vào Y thu được m gam kết tủa.

Giá trị của V và m lần lượt là:

 1. 400 và 114,80.                    B. 350 và 138,25.              C. 400 và 104,83.             D. 350 và 100,45.

Câu 13. Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp BaCl2 1M và NaOH

1,5M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:    
 A. 78,8                                B. 39,4 C. 98,5 D. 59,1

Câu 14. Cho các nhận định sau:

 • Ở điều kiện thường, trimetylamin là chất khí, tan tốt trong nước.
 • Ở trạng thái tinh thể, các amino axit tồn tại dưới dạng ion lưỡng cực.
 • Lực bazơ của các amin đều mạnh hơn amoniac.
 • Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc -amino axit và là cơ sở tạo nên protein.
 • Anilin để lâu ngày trong không khí có thể bị oxi hóa và chuyển sang màu nâu đen.
 • Các amino axit có nhiệt độ nóng chảy cao, đồng thời bị phân hủy.

Số nhận định đúng là

 1. 5.                       B. 4.                                  C. 6.                                  D. 3.

Câu 15. Hỗn hợp khí X có thể tích 4,48 lít (đo ở đktc) gồm H2 và vinylaxetilen có tỉ lệ mol tương ứng là 3:1. Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 14,5. Cho toàn bộ hỗn hợp Y ở trên từ từ qua dung dịch nước brom dư (phản ứng hoàn toàn) thì khối lượng brom đã phản ứng là

 A. 32,0 gam               B. 3,2 gam.              C. 8,0 gam.               D. 16,0 gam

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF