Đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Toán Năm 2022 – Soạn bởi GV Đặng Việt Hùng – ĐỀ 11

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 348.54 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 87,664 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022, được soạn bởi GV Đặng Việt Hùng.

Câu 1. Cho hàm số y  f x có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
Giá trị cực tiểu của hàm số là số nào sau đây?
A. 4 B. 3 C. 0 D. 1

Câu 2. Cho a là số thực dương a  1 và 3 3
log
a a . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. P  3 B. P 1 C. P  9 D. 13P

Câu 3. Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh từ một nhóm gồm 34 học sinh?
A. 34 2 B. 2 A34 C. 2 34 D. 2 C34
Câu 4. Cho cấp số cộng un  có số hạng đầu 1 u  2 và công sai d  3. Giá trị 5 ubằng
A. 14 B. 5 C. 11 D. 15
Câu 5. Cho hai hàm số f  x, g  x liên tục trên  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nàosai?A.               
f x g x dx f x dx g x dx B.  .     .   f x g x dx f xdxgxdxC.               
f x g x dx f x dx g x dx D. kf  xdx  k f x dx,k0 
Câu 6. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M3;1;1 trên trục Oy cótọađộlàA. 0;1;0 B. 3;0;0 C. 0;0;1 D. 3;0;1

Câu 7. Tìm nguyên nhân của hàm số f  x  2sin x . A. 2sin xdx  sin 2x C  B. 2sin xdx  2cos x C
C. 2sin xdx  2cos x C  D. 2 2sin xdx  sin x C
Câu 8. Số phức liên hợp của số phức z  5  6i là
A. z  5 6i B. z  5 6i C. z  6  5i D. z56i

Câu 9. Tính thể tích V của khối trụ có chu vi đáy là 2π chiều cao là 2 ?
A. V  2 B. V  2 C. 2
3
V

 D. 23V

Câu 10. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?
A. 4 2
y  4x  x B. 2 3 1
1
x x
y
x
 


C. 3 2
y  x  7x 3x D. 121xyx

Câu 11. Một hình trụ có bán kính đáy bằng R và chiều cao bằng R3 thì diện tích xungquanhcủanóbằng
A. 2 2 3R B. 2 R C. 2 2R D. 2 3R

Câu 12. Tìm tập nghiệm S của phương trình    
3 3
log 2x 1 log x 1 1 . A. S  1 B. S  2 C. S  3 D. S4

Câu 13. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm M3;1;2và mặt phẳng: 3x  y  2z  4  0 . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua Mvà songsongvới ?
A. 3x  y  2z  6  0 B. 3x  y  2z  6  0 C. 3x  y  2z  6 0 D. 3xy2z140

Câu 14. Trong không gian Oxyz cho các véc tơ u  2i  2 j  k;v  m;2;m1     
với mlà thamsốthực. Cóbao nhiêu giá trị của m để u  v
  A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 15. Tập xác định của hàm số  
2
2 y  log x  7x 10 là
A. 2;5 B. ;25; C. ;25; D. 2;5

Câu 16. Cho hai số phức 1z 1 i và 2 z  2  3i . Tính môđun của số phức 1 2 z z . A. 1 2 z  z  5 B. 1 2 z  z  13 C. 1 2 z  z  5 D. 1 2 zz1

Câu 17. Họ nguyên hàm của hàm số   1
f x sin x
x   là
A. ln x  cos x C B. ln x  cos x C C. ln x  cos x CD. 2
1cosxCx

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình  
2
2
log x 1  3 là
A. 2;2 B. 3;3 C. ;33; D. ;22;

Câu 19. Hàm số y  f x có bảng xét dấu đạo hàm được cho ở hình bên dưới. Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 20. Gọi S là tập hợp các tham số nguyên a thỏa mãn
3 2 2
lim402
n
a an
  
    
. Tổngcácphầntửcủa S bằng
A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF