Đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Toán Năm 2022 – Soạn bởi GV Đặng Việt Hùng – ĐỀ 13

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 407.77 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 28,964 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022, được soạn bởi GV Đặng Việt Hùng.

Câu 1: Cho hai số thực dương a,b với a khác 1. Đặt log Ma  b . Tính Mtheo logNa b. A. M  N B. M  2N C. 1
2
M N D. 2 MN

Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho A1;1;3,B3;1;1. Gọi Mlà trung điểmcủa AB, đoạnOMcóđộdài bằng
A. 5 B. 6 C. 2 5 D. 26

Câu 3: Tìm giới hạn
2 1
limx 1
x  x


. A. 1
2
B. 1 C. 2 D. -1
Câu 4: Cho log  4 a b và log  5 a c . Tính  
2  log P a bc . A. P 18 B. P 14 C. P  40 D. P100

Câu 5: Mặt cầu S  có diện tích bằng 20 , thể tích khối cầu S  bằng
A. 20 5
3

B. 20 5 C. 20
3

D. 453

Câu 6: Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận ngang?
A. 2 1 2x
y
x

 B. 1 2x
y
x

 C. 2 1 2x
y
x

 D. 2 1xyx

Câu 7: Trong không gian Oxyz , mặt cầu  
2 2 2 S : x  y  z  2x  4y  2z 3 0có bán kính bằng:
A. 3 B. 3 C. 6 D. 9
Câu 8: Hình trụ có hai đường tròn đáy ngoại tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh athì códiệntíchxung quanh bằng bao nhiêu?
A. 2 2 a B. 2 2 a C. 2 2 2 a D. 2 a

Câu 9: Mệnh đề nào dưới đây là sai?
A. Nếu 0  a  b thì
2 2
log log e e a  b B. 0  a  b thì log a logbC. 0  a  b thì ln a  ln b D. 0  a  b thì
4 4
log a logb 

Câu 10: Cho khối cầu có thể tích  
3 V  4 a a  0 . Tính theo a bán kính Rcủa khối cầu.
A. 3 R  a 3 B. 3 R  a 2 C. 3 R  a 4 D. Ra

Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu      2 2 2 S : x 1 y 2z19vàđiểmA3;4;0 thuộc S . Phương trình tiếp diện với S  tại A là:
A. 2x  2y  z  2  0 B. 2x  2y  z  2  0
C. x  y  z  7  0 D. 2x  2y  z 14  0
Câu 12: Cho hai số phức 1z 1 2i và 2 z  3 4i . Số phức 1 2 2z  3z là số phức nào sau đây?
A. 10 10i B. 8i C. 118i D. 118i
Câu 13: Hàm số
4
y  x đồng biến trong khoảng nào dưới đây?
A. ;0 B. ; C. 0; D. 1;

Câu 14: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng P:3x  y  z 1 0 . Trong các vectơsau, vectơnàokhông phải là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P ?
A. n1  3;1;1
 B. n4  6;2;2
 C. n3  3;1;1
 D. n2 3;1;1

Câu 15: Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1;2;2 . Đường thẳng đi qua Mvà song songvới trụcOycó phương trình là:
A.  
1
2
2
x
y t
z t
  

  

  
 B.  
1
2
2
x t
y t
z
   

  

   C.  
1
2
2
x t
y t
z t
   

  
  
D. 122xyt t
z


Câu 16: Gọi 0 z là nghiệm phức có phần ảo dương của phương trình
2 4z 4z 370. Trên mặt phẳngtọađộ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức w 0  iz ?
A. 2
1
3; 2
M
 
 
  B. 3
1
3; 2
M
 
 
  C. 4
1
3; 2
M 
  
  D. 1
13; 2M  

Câu 17: Cho hàm số y  x  ln 1 x. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên 1;0 và đồng biến trên 0;. B. Hàm số nghịch biến trên 0;. C. Hàm số có tập xác định là  /1 . D. Hàm số đồng biến trên 1;.

Câu 18: Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau đúng?
A.  
2018 1009 1 i  2 i B.  
2018 1009 1 i  2 i C.  
2018 1009 1 i  2 D.  2018 10091i 2
Câu 19: Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong một lớp học gồm 25 nam và 20 nữ. Gọi Alà biếncố: “Trong5học sinh được chọn có ít nhất 1 học sinh nữ”. Xác suất của biến cố A là:
A.  
5
20
5
45
C
P A
C
 B.  
4
25
5
45
20.C
P A
C
 C.  
4
44
5
45
20.CP A
C D. 5255451CPAC

Câu 20: Tổng diện tích 1 2 3 S  S  S  S trong hình vẽ được tính bằng tích phân nào sau đây?
A.  
b
a S  f x dx
 B.     c d b
a c d
S  f x dx  f x dx f xdx  
C.      
c d b
a c d
S  f x dx  f x dx  f x dx
   D.     c d b
a c d
S  f x dx  f x dx f xdx

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF