Đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Toán Năm 2022 – Soạn bởi GV Đặng Việt Hùng – ĐỀ 24

✅ Chuyên mục: Đề thi thử môn Toán
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 368.50 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 65,754 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2022, được soạn bởi GV Đặng Việt Hùng.

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng P: x  2y 30. Véc tơ pháp tuyến củaP là
A. n  1;2;3  B. n  1;2;0  C. n  1;2  D. n1;3

Câu 2. Khối lăng trụ ngũ giác có bao nhiêu mặt?
A. 7 mặt B. 9 mặt C. 6 mặt D. 5 mặt
Câu 3. Tính diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính bằng 3 và chiều cao bằng 4. A. S 12 B. S  42 C. S  36 D. S24

Câu 4. Cấp số cộng un  có số hạng đầu 1 u  3, công sai d  2 thì số hạng thứ 5 là
A. 5 u  8 B. 5 u 1 C. 5 u  5 D. 5 u7

Câu 5. Kết luận nào sau đây đúng?
A. sin xdx  sin x C  B. sin xdx  sin x C  C. sin xdx  cos x C D. sinxdxcosxC

Câu 6. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 3 2
1
x
y
x
A. x  3 B. x  2 C. x 1 D. x2

Câu 7. Phương trình  
2
log x  2  3 có nghiệm là
A. x  5 B. x  6 C. x 10 D. x8

Câu 8. Cho hàm số y  f x có đồ thị như hình vẽ bên. Hàm số
y  f x đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A. 1;0 B. 1;
C. 0;1 D. 1;1
Câu 9. Cho hai số phức 1z 1 2i và 2 z  3 4i . Số phức 1 2 1 2 2z  3z  z z là số phức nào sau đây?A. 10i B. 10i C. 11 8i D. 1110i
Câu 10. Tập nghiệm của phương trình  
2
3
log x  4x 9  2 là
A. 0;4 B. 0;4 C. 4 D. 0

Câu 11. Với a, b là hai số dương tùy ý thì  
3 2
log a b có giá trị bằng biểu thức nào sau đây?
A. 1
3 log log
2
a b
 
  
  B. 2log a 3log b C. 1
3log log
2
a  b D. 3loga2logb
Câu 12. Hàm số    
2
3
f x  log x  4x có đạo hàm trên miền xác định là f  x . Biểu thức nào dưới đây đúng?
A.  
2
ln 3
4
f x
x x
 

B.    
2
1
4 ln3f x
x x
 

C.  
 
2
2 4 ln 3
4
x
f x
x x 
 

D.    
2
2 4
4 ln3x
f x
x x 

Câu 13. Cho số phức z 1 i . Biểu diễn số
2
z là điểm
A. M 2;0 B. M 1;2 C. E 2;0 D. N0;2

Câu 14. Cho hàm số y  f x có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Giá trị cực tiểu của hàm số là số nào sau đây?
A. 4 B. 3 C. 0 D. 1

Câu 15. Số nghiệm nguyên của bất phương trình
2 3 2 16
x  x  là số nào sau đây?
A. 5 B. 6 C. 4 D. 3
Câu 16. Cho hàm số y  f x liên tục trên đoạn 2;6, có đồ thị
hàm số như hình vẽ. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị
nhỏ nhất của f  x trên miền 2;6 . Tính giá trị của biểu thức
T  2M  3m . A. 16
B. 0
C. 7
D. 2
Câu 17. Biết F  x là một nguyên hàm của hàm số f  x  sin 2x và F0 1. Tính
2F. A. 2
2
F
  
  
  B. 3
2 2
F
  
  
  C. 1
2
F
  
  
  D. 122F

Câu 18. Nếu z  i là nghiệm phức của phương trình
2
z  az  b  0 với a,b thì abbằngA. 1 B. 2 C. 1 D. 2
Câu 19. Cho hàm số y  f x, liên tục trên  và có bảng biến thiên như hình vẽ.
Tìm số nghiệm thực của phương trình 2 f  x  7  0 . A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 20. Gọi h, l và r lần lượt là độ dài chiều cao, đường sinh và bán kính đáy của một hìnhnón. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 2 2 2
l  h  r B. 2 2 2 h  l  r C. 2 2 2
r  h  l D. 2
l hrCâu 21. Cho  
3
0
f x dx  6 
. Tính
9
0 3
    
   x
I f dx . A. I  2 B. I 18 C. I  3 D. I 6

Đề thi có lời giải, được soạn theo mức độ khó tăng dần, giúp các bạn định hình được năng lực của mình để có thể bổ sung kiến thức kịp thời.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF