Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – Sở GDĐT Gia Lai học kỳ 1

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 831.69 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 40,792 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của trường.

Câu 1: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?  
  A. Anilin.                          B. Glyxin.                       C. Axit glutamic.

Câu 2: Polime nào sau đây trong phân tử chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

D. Metylamin.
A. Poli(vinyl clorua).        B. Tơ capron.                  C. Tơ nilon-6,6. D. Polietilen.

Câu 3: Cho các loại tơ: tơ capron, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là

A. 2.               B. 3.                                C. 5.                                D. 4.

Câu 4: Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là

A.  glyxin.                 B. valin.                          C. lysin.                           D. alanin.

Câu 5: Cho các kim loại sau: Al, Mg, Fe và Cu. Kim loại có tính khử mạnh nhất là

A.  Al                B. Fe.                              C. Mg.                             D. Cu.

Câu 6: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri axetat?

A. HCOOC2H5.               B. HCOOCH3.                 C. CH3COOC2H5.           D. C2H5COOCH3.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai?

A.Đipeptit có phản ứng màu biure.

B.Protein được tạo nên từ các chuỗi peptit kết hợp lại với nhau.

C.Amino axit có tính chất lưỡng tính.

D.Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit.

Câu 8: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm

A. CHO           B. COOH.                       C. NH2.                           D. NO2.

Câu 9: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco.            B. Tơ nitron.                    C. Tơ capron.                  D. Tơ tằm.

Câu 10: Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là

        A. saccarozơ.                    B. tinh bột.                      C. etyl axetat.

Câu 11: Tên gọi của este CH3COOC2H5

D. glucozơ.
        A. metyl axetat.     B . etyl fomat.             C. etyl axetat.

Câu 12: Chất nào sau đây là chất béo?

D. metyl fomat.
        A. Etyl fomat.                   B. Tristearin.                   C. Etyl acrylat.

Câu 13: Kim loại Fe tác dụng được với cả hai dung dịch nào sau đây?

D. Etyl axetat.
        A. HCl, CaCl2.           B. CuSO4, HCl.               C. CuSO4, ZnCl2.

Câu 14: Chất béo là trieste của axit béo v

D. MgCl2,FeCl3.
        A. glixerol.                        B. ancol metylic.             C. ancol etylic. D. etylen glicol.

Câu 15: Thủy phân tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là

        A. HCOONa.            B. C15H31COONa.            C. C17H33COONa.             D. CH3COONa.

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF