Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học – THPT Quỳnh Lưu 1 Nghệ An lần 1

✅ Chuyên mục: Môn Hóa học
✅ Loại file: ⭐ PDF
✅ Dung lượng: ⭐ 763.81 KB
✅ Lượt xem: ⭐ 23,553 lượt xem
✅ Loại tài liệu: ⭐ Có lời giải (Tải miễn phí)

Dưới đây là bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2021-2022 môn Hóa Học

Bộ đề gồm nhiều loại câu hỏi được phân theo cấp độ đánh giá năng lực của trường.

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là

A. 29,24.             B. 30,05.                         C. 34,10.                         D. 28,70.

Câu 2: Hợp chất nào sau đây là amin bậc 1?

A. (CH3)2             B. CH3NHC6H5.              C. CH3NHCH3.              D. CH3CH2NH2.

Câu 3: Hòa tan hết 20 gam hỗn hợp X gồm Cu và các oxit sắt (trong hỗn hợp X oxi chiếm 16,8% về khối lượng) cần vừa đúng dung dịch hỗn hợp A chứa b mol HCl và 0,2 mol HNO3 thu được 1,344 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với một lượng dung dịch AgNO3 vừa đủ thu được m gam kết tủa và dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 22,4 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 78,97.            B. 76,81.                         C. 83,29.                         D. 70,33.

Câu 4: Nung hỗn hợp X gồm m gam Al và 16,0 gam Fe2O3 đến phản ứng hoàn toàn được hỗn hợp Y. Hoà tan Y trong dung dịch HCl dư được dung dịch Z và 7,84 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 2,7.                    B. 8,1.                             C. 5,4.                             D. 4,5.

Câu 5: Cho các kim loại Na, Mg, Fe, Ag. Kim loại không phản ứng với dung dịch CuSO4

A.  Mg                  B. Fe.                              C. Ag.                              D. Na.

Câu 6: Để 4 mẫu hợp kim Fe-C; Fe-Zn; Fe-Sn; Fe-Mg trong không khí ẩm, số trường hợp Fe bị ăn mòn điện hoá là

B. 4.              C. 2.               D. 3.

Câu 7: Cho 0,225 mol hỗn hợp M gồm hai peptit mạch hở là X (x mol) và Y (y mol), đều tạo bởi glyxin và alanin. Đun nóng 0,225 mol M trong lượng dư dung dịch NaOH thì có 0,775 mol NaOH phản ứng. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn x mol X hoặc y mol Y đều thu được cùng số mol CO2. Tổng số nguyên tử oxi của hai peptit trong hỗn hợp M là 9. Tổng số nguyên tử Hidro của hai peptit trong M là:

        A. 34.                  B. 33.                 C. 35             .D. 36

Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?

A.  Metyl axetat không tham gia phản ứng tráng bạc.

B.   Polistiren có cấu trúc mạch phân nhánh.

C.  Dung dịch glucozơ không phản ứng với Cu(OH)2.

D.  Anilin làm quỳ tím hoá xanh.

Câu 9: Oxit nào sau đây có tính lưỡng tính?

.
        A. CrO.                             B. FeO.                           C. Cr2O3.

Câu 10: Glucozơ có phản ứng tráng bạc vì         

A. phân tử có nhiều nhóm OH.

D. CrO3.

B.phân tử có nhóm CHO.

C.công thức phân tử là C6H12O6.

 D. glucozơ chuyển hoá thành fructozơ trong môi trường kiềm.

Câu 11: Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

A. H2N-CH2CONH-CH2CONH-CH2       B. H2N-CH2CONH-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH2CH2CONH-CH2CH2               D. H2N-CH2CH2CONH-CH2COOH.

Câu 12: Cho 7,36 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2, khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn Y và dung dịch Z. Hòa tan hết Y bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được 5,04 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Cho NaOH dư vào Z, được kết tủa T. Nung T trong không khí đến khối lượng không đổi được 7,2 gam hỗn hợp rắn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là

A. 60,87%.               B. 38,04%.                       C. 83,70%.                      D. 49,46%.

Câu 13: X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở; trong đó X, Y đều no (MX < MY); Z không no chứa một liên kết C=C. Đốt cháy 10,34 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z (số mol của Y lớn hơn số mol của Z) thu dược CO2 và H2O có tổng khối lượng 24,26 gam. Mặt khác 10,34 gam E tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thu được hỗn hợp chứa 2 muối và hỗn hợp chứa 2 ancol kế tiếp. Phần trăm khối lượng của Y trong E là.

A. 21,47%.              B. 28,63%.                       C. 25,53%.                      D. 34,04%.

Câu 14: Sổ oxi hoá thường gặp của crom trong các hợp chất là

A. +1, +3, +7.              B. +2, +4, +6.                  C. +2, +3, +7.                  D. +2, +3, +6.

Câu 15: Cho 0,1 mol alanin phản ứng với 100 ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch B, làm bay hơi dung dịch B thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?.

        A. 14,025 gam.               B. 8,775 gam.               C. 11,10 gam.                 D. 19,875 gam

Chúc các bạn học tập tốt.

Full bộ tài liệu Toán - Lý - Hóa có lời giải: Tổng hợp trọn bộ các đề thi TN THPT 3 môn Toán, Lý, Hóa

LỜI NGỎ

Các bạn hãy dành 1 chút thời gian để tải xuống File này nhé, mỗi lượt tải xuống của bạn sẽ góp phần giúp bọn mình có thêm nguồn kinh phí để duy trì và phát triển website.
Để có thể phục vụ các bạn tốt hơn.
Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

Link tải file PDF